Algemene voorwaarden

ARTIKEL I – Algemeen

Op alle door 24BEDJES.com hierna te noemen de gebruiker, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden en alle overige rechtsbetrekkingen tussen gebruiker en zijn wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasselijk. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. Verwijzingen door de wederpartij naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden binden gebruiker niet. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op meerwerk, waaronder wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het in de opdrachtbevestiging vastgelegde wordt geleverd of uitgevoerd. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL II – Offertes

Alle aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Alle bestellingen zowel aan gebruiker rechtstreeks als aan tussenpersonen of vertegenwoordigers van gebruiker gedaan, zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na bevestiging door gebruiker. Een aanvang door de gebruiker van de uitvoering geldt als diens acceptatie.

In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de aanbieding/offerte van de gebruiker afwijkende aanvaarding door de wederpartij, de gebruiker niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding/offerte van de gebruiker tot stand, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na datum van de schriftelijke bevestiging haar eventuele bezwaren daartegen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.

De door de gebruiker verstrekte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en opgaven van metingen, kleuren en gewichten in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de te leveren zaken c.q. de te verrichten diensten en zijn voor details nimmer bindend.

Door de gebruiker verstrekte tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van gebruiker. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van gebruiker terstond te worden teruggegeven. Bij door de gebruiker samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is in de offerte geen dienstverlening begrepen.

ARTIKEL III – Tijd en plaats van (af)levering

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de zaken moeten worden geleverd c.q. de diensten moeten worden verricht. De overeengekomen levertijd gaat in zodra de gebruiker de overeenkomst heeft bevestigd en in het bezit is van alle door de wederpartij te verstrekken bescheiden en gegevens en een eventueel overeengekomen aan- of vooruitbetaling heeft ontvangen.

Levertijden worden opgegeven bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen. De levertijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke de wederpartij nalatig blijft enige betalingsverplichting of enige andere verplichting uit de overeenkomst na te komen. Indien gebruiker tengevolge hiervan schade lijdt is de wederpartij verplicht haar die schade te vergoeden.

Wanneer de zaken na het verstrijken der leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen,verkeert deze van rechtswege in verzuim. De gebruiker is in dat geval gerechtigd de zaken voorrekening en risico van de wederpartij op te slaan of te doen opslaan, een aanbod tot nakoming van zijn verplichting tot levering te doen, te factureren en indien de wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet gebruik te maken van zijn recht de overeenkomst te ontbinden.
Indien de wederpartij een bestelling plaatst op afroep, moet deze binnen de overeengekomen afroeptermijn, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen. Voldoet de wederpartij binnen acht dagen na afloop van de afroeptermijn niet aan voornoemde verplichtingen, dan is gebruiker gerechtigd te factureren, danwel de overeenkomst te ontbinden.

De aflevering geschiedt, tenzij anders is bepaald, ter vestigingsplaats van gebruiker. Ook indien in afwijking van de vorige zin de aflevering of bezorging ter vestigingsplaats van de wederpartij is overeengekomen, komen de kosten daarvan voor rekening van laatstgenoemde. De levering vindt plaats tot aan de drempel van de woonhuis of pand tenzij anders is overeengekomen, 24BEDJES.com neemt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit schade betrokken aan de woning of bedrijfspand bij levering van goederen.

ARTIKEL IV – Prijzen

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen van gebruiker steeds af magazijn, werkplaats of fabriek, inclusief B.T.W., kosten van verpakking, emballage en vervoer. De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele nabestellingen en/of vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging der materiaalprijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane-, in- of uitvoerkosten, omzetbelasting, alsmede prijsstijgingen tengevolge van valutakoerswijzigingen of wijzigingen in de rentestand, kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met de in de tussentijd opgetreden prijsstijgingen indien tussen bestelling en aflevering meer dan 5 maanden zijn verlopen.
Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.

ARTIKEL V – Betalingscondities

Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, bij aflevering of bij aankoop, zonder recht op korting of schuldvergelijking. Betalingen strekken steeds in mindering eerst op de kosten, dan de rente en daarna op de oudste factuur.
De vordering tot betaling der koopprijs is direct opeisbaar wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn onder curatelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, of de wederpartij in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is gebruiker gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is, gerekend vanaf de factuurdatum over het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

Gebruiker is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente van de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten, welke door de wederpartij verschuldigd zijn bedragen 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00;, te vermeerderen met de omzetbelasting.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Eventuele crediteringen kunnen uitsluitend door de directie van gebruiker geschieden. Aan een creditering kunnen slechts rechten worden ontleend indien de creditnota van een handtekening van een der directieleden is voorzien.
Indien de facturen in vreemde valuta luiden heeft gebruiker toch het recht voldoening te vragen in Nederlandse courant en wel naar de koers van de dag, waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, danwel, ter keuze van gebruiker, naar die van de factuurdatum.

ARTIKEL VI – Risico-overgang

Het risico voor de door gebruiker te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat zij bij eerstgenoemde het magazijn hebben verlaten c.q. dat zij overeenkomstig artikel III lid 4 beschikbaar worden gehouden.

ARTIKEL VII – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde zaken blijven  eigendom van de gebruiker zolang de gebruiker op de wederpartij nog enige vordering heeft betreffende:

  • De tegenprestatie voor door de gebruiker aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken
  • Krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden
  • Enig tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst

Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is het de wederpartij verboden de betreffende zaken, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen of te belenen, of in consignatie op zicht of in pand te geven of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of te doen verwijderen.

De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Indien de wederpartij enige verplichting uit zijn overeenkomst met gebruiker niet nakomt, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of de onderneming van de wederpartij, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is gebruiker zonder enige ingebrekestelling of sommatie gemachtigd de zaken terug te nemen, waar die zich ook bevinden.

Voor het geval gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan gebruiker en door gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

De wederpartij zal iedere derde die op de zaken, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, danwel de bewindvoerder in haar surséance van betaling respectievelijk de curator in haar faillissement terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan gebruiker, dat gebruiker eigenaar van die zaken is.

Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is gebruiker, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet, althans niet tijdig in staat zal zijn zijn betalingsverplichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij daartoe desverzocht voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door gebruiker te stellen redelijke termijn. Indien de wederpartij met zodanige zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL VIII – Retourneren en Herroepingsrecht

Het ontvangen artikel is verzegeld met een Retourvignet® zegel en hangtag. Even passen en beoordelen mag maar niet dragen en/of gebruiken. Het passen op een hygiënische manier is toegestaan maar zorg ervoor dat bij het passen de artikelen niet beschadigen en/of vervuilen. Product labels en etiketten mogen uitsluitend verwijderd worden indien dit het passen en beoordelen van het artikel verhindert. Het retourvignet is zo bevestigd dat het passen mogelijk moet zijn, met het verwijderen van het Retourvignet® zegel vervalt het recht op retour en restitutie.

Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan je doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Mocht je de originele doos niet meer in je bezit hebben zorg dan dat je een doos gebruikt die het artikel tijdens het transport voldoende beschermt. Let er wel op dat alle productlabels zijn bijgesloten en het Retourvignet® niet is verwijderd. Alleen op deze manier kunnen we samen duurzaam retourneren en kunnen wij iemand anders blij maken met dit ‘nieuwe’ artikel. Wij hopen op uw medewerking! Het recht op retour en restitutie vervalt wanneer:

  • Het Retourvignet® zegel is verbroken

Koper heeft het recht de door van ondernemer geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren m.u.v. gepersonaliseerde artikelen. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. De kosten van de retourzending zijn voor rekening koper. De artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ondernemer de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.

  • De klant heeft minimaal 14 dagen de tijd om de retour te melden
  • Na deze melding heeft de klant nog eens 14 dagen om het daadwerkelijk te retourneren
  • De terugbetaling hoort binnen maximaal 14 dagen plaats te vinden

ARTIKEL IX – Klachten- en geschillenregeling

24BEDJES.com doet er alles aan om je een goed product te leveren. Wij raden je aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan jouw verwachtingen voldoen, dan dien je ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. 24BEDJES.com zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. Klachten, in verband met de garantietermijn of anderszins, dienen te worden verzonden naar [email protected] Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om jouw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

ARTIKEL X – Ontbinding van de overeenkomst/annulering

In de zich voordoende gevallen, waaronder begrepen in het geval van de artikelen III leden 4 en 5, V leden 2 en 3, alsmede VII leden 3 en 5, is de overeenkomst door eerste mededeling van de gebruiker aan de wederpartij ontbonden, tenzij gebruiker alsdan de uitvoering van de overeenkomst vooralsnog wenst op te schorten voor de duur van ten hoogste 6 maanden, na afloop waarvan de ontbinding der overeenkomst alsnog door enkel tijdsverloop intreedt, tenzij de overeenkomst alsdan volledig is uitgevoerd en de wederpartij aan al zijn verplichtingen uit dien hoofde heeft voldaan.

In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is gebruiker gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is gebruiker bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering danwel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Onder overmacht als bedoeld in lid 2 wordt in ieder geval begrepen staking, uitsluiting, brand, gebrek aan hulpmiddelen, grondstoffen, halffabrikaten (onder meer als gevolg van vertraging bij of wanprestatie door leveranciers) danwel van arbeidskrachten (onder meer als gevolg van ziekte), dit alles bij gebruiker of zijn onderleveranciers, belemmeringen in het verkeer, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, transportstoornissen, bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen en voorts in het algemeen alle overige oorzaken, gebeurtenissen en omstandigheden, die buiten de controle of zeggenschap van gebruiker vallen.

Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens de voorgaande leden is gebruiker gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens de voorgaande leden is de wederpartij gehouden tot betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag. Zij is dan gerechtigd de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan gebruiker bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan danwel voor diens rekening te verkopen. Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft met het afnemen van de door haar gekochte zaken en/of met het laten uitvoeren van de door haar opgedragen werkzaamheden, en voorts indien de wederpartij eenzijdig de opdracht annuleert, is de wederpartij aan gebruiker een boete verschuldigd ter grootte van 50% van het factuurbedrag.

Voormelde boetebepaling laat onverlet de verplichting tot betaling van volledige vervangende of aanvullende schadevergoeding onder meer wegens winstderving, advies- en andere kosten, welke is veroorzaakt door de tekortkoming van de wederpartij. De verschuldigde boete treedt uitdrukkelijk niet in de plaats van de verplichting tot betaling van schadevergoeding.

Gebruiker behoudt zich het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren c.q. te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, bij een zodanige wijziging in omstandigheden dat (volledige) nakoming in redelijkheid niet kan worden verwacht.

ARTIKEL XI – Oplevering en goedkeuring

Na ontvangst van de zaken worden deze geacht te zijn goedgekeurd tenzij de wederpartij binnen acht dagen nadien schriftelijk bericht geeft dat en waarom hij met de oplevering niet akkoord gaat. Eventuele klachten met betrekking tot zichtbare onvolkomenheden of gebreken aan de geleverde zaken moeten binnen acht dagen na ontvangst der zaken schriftelijk bij gebruiker zijn ingediend onder nauwkeurige omschrijving van aard en grond der klachten. Na verloop van voormelde termijn wordt de wederpartij geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

Indien gebruiker de klacht gegrond oordeelt, zal deze de wederpartij schadeloos stellen in geld -danwel naar keuze van gebruiker- tot herstel danwel tot vervangende levering overgaan. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. Indien de wederpartij uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd. Voor zover niet anders bepaald en in afwijking van de wettelijke bepalingen, vervallen alle rechtsvorderingen van de wederpartij jegens gebruiker door verloop van één jaar na leveringsdatum.

ARTIKEL XII – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van gebruiker uit hoofde van de met haar gesloten overeenkomst voor geleverde zaken is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel IX omschreven verplichtingen tot schadeloosstelling, herstel of vervanging.

Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, persoonlijke ongevallen of schade (waaronder begrepen schade aan derden) is uitgesloten. De gebruiker is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  • Fouten van personeel en derden, waarvan gebruiker zich bedient
  • Een gebrek in de geleverde zaken, indien het op grond van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop de gebruiker de zaken in het verkeer bracht, redelijkerwijs niet mogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken
  • Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden tenzij de wederpartij opzet of grove schuld van de gebruiker aantoont

De wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door gebruiker aan de wederpartij geleverde zaken. De leden 1 tot en met 4 gelden tenzij andersluidende dwingende wetsbepalingen een verdergaande aansprakelijkheid meebrengen. Alle meubels dienen gebruikt te worden bij een luchtvochtigheid hoger dan 70%, een vrij normaal percentage. Indien het percentage daalt onder deze 70% kunnen er beschadigingen ontstaan aan meubels. De leverancier accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.

ARTIKEL XIII – Bevoegdheid personeel

Overeenkomsten met leden van het personeel van gebruiker binden deze laatste niet voor zover zij niet door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd c.q. onmiddellijk worden uitgevoerd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, met uitsluiting van de directie.

ARTIKEL XIV – Domicilie, geschillen en toepasselijk recht

Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse alwaar gebruiker is gevestigd. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen naar gelang van de absolute competentie worden aangebracht bij de rechter, waaronder de plaats van vestiging van gebruiker ressorteert, tenzij het geschil tot de absolute competentie van de Kantonrechter behoort.

Alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij, alle offertes van de gebruiker en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen.

ARTIKEL XV – Gebondenheid van de Nederlandstalige tekst

Van deze algemene voorwaarden zijn van de Nederlandstalige tekst vertalingen in het Duits, Engels en Frans. Bij interpretatiegeschillen is de Nederlandse tekst bindend tussen partijen.

ARTIKEL XVI – Mogelijke beïnvloeding levertijd door coronavirus

Als vanzelfsprekend doen wij er alles aan de genoemde levertijd te halen. Wij wijzen er echter nadrukkelijk op dat wij er door het coronavirus niet voor kunnen instaan dat de genoemde levertijd wordt gehaald. Het coronavirus kan zeker gevolgen hebben voor het tijdstip van levering, maar wij kunnen redelijkerwijs niet voorzien in welke mate. Daarom bedingen wij nadrukkelijk dat de levertijd slechts een indicatie is en kan worden overschreden door de gevolgen van het coronavirus voor bijvoorbeeld het productieproces, de levering van onderdelen door toeleveranciers, het vervoer van producten, de toegang tot bedrijfsterreinen, enz.

Door aanvaarding van onze offerte, inclusief dit uitdrukkelijk beding m.b.t. de levertijd en overschrijding daarvan, gaat u er mee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor uw kosten en schade door latere levering die is veroorzaakt door het coronavirus en dat wij levering kunnen opschorten tot het moment dat de gevolgen van het coronavirus redelijkerwijs kunnen worden overwonnen, rekening houdend met alle omstandigheden. Eventuele boete- en schadeclausules die gelden bij te late levering zijn niet van toepassing indien en voor zover de vertraging een gevolg is van het coronavirus.

ARTIKEL XVII – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: 24BEDJES.com
Handelend onder de naam/namen: 24BEDJES.com

Vestigingsadres:
Langstraat 269
6691 EE Gendt

E-mailadres: [email protected]
KVK: 82025630
BTW: NL003629064B46

Categorieën